Obchodní podmínky dětského tábora OM CAMP

1. Vymezení pojmů

Organizátor tábora je Daniel Kohout se sídlem Mladá Boleslav II 1385, 17. listopadu, IČO: 04137329

Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje. Účastníkem se rozumí osoba mladší 18 let bez plné svéprávnosti, která se účastní nebo se má zúčastnit tábora OM CAMP. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce.

2. Předmět smluvních podmínek

Tyto smluvní podmínky organizátora upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi organizátorem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na táborech OM CAMP.

Práva a povinnosti mezi organizátorem a objednatelem, vzniklé ze smluvního vztahu uvedeného výše, řídí se těmito smluvními podmínkami.

3. Program tábora

Program tábora Vám bude zaslán v průběhu 1 měsíce na Váš uvedený email.

4. Základní povinnosti organizátora

Organizátor zajišťuje program tábora, zprostředkovává ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dohled účastníka po dobu jeho účasti na táboře. Organizátor nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Organizátor parkourového tábora OM CAMP se zavazuje splnit veškeré náležitosti v obchodních podmínkách OM CAMP, pokud nenastanou události způsobené „Vyšší mocí“.

5. Přihlášení účastníka na tábor

Přihláška na tábor musí být podána pouze účastníkem, zastoupeným zástupcem. Přihláška je zaslána zpětně na Váš email po Vaší telefonické rezervaci či emailové rezervaci na info@om-camp.cz Potvrzením přihlášky organizátorem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem.

6. Cena tábora a platební podmínky

Cena tábora činí 6.790 Kč. Zálohu 3.000 Kč nebo celou částku je nutné uhradit do 7 pracovních dnů. Doplatek 3.790 Kč je nutné uhradit do 02.05.2023. Fakturu zasíláme na email objednatele. Cena tábora je splatná na následující účty:

Bankovní spojení pro 1. turnus: 2401102349/2010, variabilní symbol: 20232907

Do poznámky prosím napište jméno účastníka a název tábora „OM CAMP KYTLICE 2023“.

7. Změna podmínek tábora

V závažných důvodech může organizátor změnit termín, místo pobytu, případně tábor zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení organizátorem o změně některých podmínek tábora. Nesouhlas se změnou podmínek ze strany účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi musí být vyjádřeny písemně nebo emailem. Uhrazené části ceny tábora se organizátor zavazuje vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.

8. Zrušení smluvního vztahu organizátorem

Organizátor může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením tábora či v jeho průběhu v následujících případech.

a) Vážné narušení průběhu pobytu účastníkem, zejména hrubým porušováním táborového řádu. Objednavatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, drogy, cigarety, nože a jiné zbraně, střelivo, časopisy a jiné předměty s erotickou tématikou.

b) Pokud účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře. Tábor je fyzicky náročný díky provozování parkouru a posilování. Je určen pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

c) V případě nedodání kompletní dokumentace vyžádané objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména podepsané potvrzení od lékaře, podepsané potvrzení o bezinfekčnosti spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a podepsaný táborový řád. Dále také, při vyplnění nesprávných a neúplných údajů účastníka tábora.

d) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatelem a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. Vyšší moci).

e) V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V případě, že se účastník nezúčastní celého tábora a na tábor vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení tábora, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci. Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Táboru se nesmí účastnit účastník nemocný nebo infekčně ohrozit zdravotní stav ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.

9. Odvoz dítěte

Odvoz dítěte z tábora OM CAMP musí být zajištěn zákonným zástupcem (rodič). Tento bod může být porušen v případě vyplněného formuláře „Plná moc k odvozu dítěte z letního tábora“ a písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

10. Náklady na ošetření a léčení

Pokud organizátorovi vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník/objednatel povinen uhradit organizátorovi vzniklou škodu. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi/objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

11. Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává následující údaje zákazníka:

• jméno,
• příjmení,
• e-mailová adresa,
• telefonní číslo,
• adresa

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

• čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
• čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů organizátora.

Na e-mailovou adresu zákazníkovi zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu … nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Organizátor jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou

• poskytovatel webhostingu, společnost Web4u s.r.o.
• poradci spolupracující s organizátorem na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami dle těchto obchodních podmínek
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době organizátor nevyužívá.

Zákazník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

• požadovat po organizátorovi informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu organizátora,
• požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů – výmaz organizátor provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy organizátora
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud má zákazník za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Uváděné dny jsou kalendářní.

13. Doporučení

a) Doporučujeme v případě jakýchkoliv zdravotních omezení, nebo chronických nemocí účastníka, dodání co nejpodrobnějších lékařských zpráv od specialisty, jelikož může dojít k omezení některých sportovních aktivit našim zdravotníkem, z důvodu nedostatku informací. Naší prioritou je zdraví účastníků.

b) Účastník tábora není pojištěn úrazově. Doporučujeme dítěti připojištění u renomovaných pojišťoven. V případě zájmu nabízíme možnost zprostředkování pojištění (cena a rozsah pojištění bude sdělena na dotaz).

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 7.9.2022